വാങ്ക് കേട്ടാൽ ഉറക്കം പോകുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദുര്യോഗം

മുസ്ലിംപള്ളികളിലെമൈക്ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച്വലിയചർച്ചകൾനടക്കുകയാണിപ്പോൾ. മുസ്ലിംലീഗ്പ്രസിഡന്റ്ഹൈദരലിശിഹാബ്തങ്ങൾനടത്തിയഒരുപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെചുവട്പിടിച്ചാണ്പുതിയവിവാദങ്ങൾ. മുത്തശ്ശിപത്രങ്ങൾഇതൊരുസംഭവമാക്കിഎഡിറ്റോറിയലുംലേഖനങ്ങളുംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാർക്രിസ്റ്റോസംതിരുമേനിയുടെഅനുകൂലഫത്വവന്നു. കാളപെറ്റപ്പോഴേക്ക്ഇച്ചിരിസൊകംകിട്ടുമെന്ന്കരുതിമടവൂരാദിമുജാഹിദുകളുംരംഗത്തുവന്നു. ജന്മംമുതൽഫോട്ടോയുംലൗഡ്സ്പീക്കറുംതീരെപറ്റാതിരുന്നവരുംഇപ്പോൾഒന്നാമത്തേത്വയള്പോസ്റ്ററിൽപോലുംനിർബന്ധവുംസ്പീക്കർചിലസന്ദർഭങ്ങളിൽസുന്നത്തുമാകുന്നസംസ്ഥാനക്കാർഇങ്ങനെണ്ടാവുംന്നോട്കളിച്ചാൽഎന്നവിധംവൻപിന്തുണയുമായിവന്നു. ആകെസ്പീക്കർമയം..!

പള്ളിക്കോമുസ്ലിമിനോഎന്തെങ്കിലുംപ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നഏതുസംഗതിയുംഅമിതാഘോഷത്തിൽഏറ്റെടുക്കുന്നസംഘികളുടെസന്തോഷംപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്തായാലുംമുസ്ലിംപള്ളികളിൽനിന്നുള്ളവാങ്കിന്റെസുന്ദരനാദംഇനികേട്ടുകേൾവിയാകുന്നശാന്തമൂകബധിരകേരളംസ്വപ്നംകണ്ട്കൂർക്കംവലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്നമ്മുടെനാട്.

വാങ്ക്മുസ്ലിമിന്റെഅംഗീകൃതാടയാള(ശിആർ)മാണ്. ജുമുഅയുംജമാഅത്തുമൊക്കെഈഗണത്തിലാണ്വരിക. അവയെആദരിക്കുന്നത്ഹൃദയഭക്തിയുടെഭാഗമാണെന്നാണ്വേദവാക്യം (22/32). ഏതുമതേതരക്കാരുടെകയ്യടിനേടാനായാലുംഇസ്ലാംവിരുദ്ധരുമായുള്ളനീക്കുപോക്കിന്റെഭാഗമായാലുംമതവിശ്വാസികളെപ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതോപ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതോആയപരാമർശങ്ങൾഘർവാപസിക്കാലത്ത്പ്രത്യേകിച്ചുംഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരിൽനിന്നുഒരിക്കലുംവന്നുകൂടാ. അത്പ്രതിരോധിക്കാനാകാത്തബൂമറാങ്ങായിമാറുകയുംഅനവസരത്തിൽഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്യും.

വിമർശകരുടെവാക്കുകളിൽനിന്ന്മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്വാങ്ക്കാരണംശബ്ദമലിനീകരണംവരുന്നുവെന്നാണ്. ഇത്വാങ്കിൽപരിമിതപ്പെടുന്നതിന്റെഗുട്ടൻസ്എന്താണ്? രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾനടത്തുന്നസമ്മേളനങ്ങൾ, മുദ്രാവാക്യംവിളികൾ, ഗാനമേളകൾഇവയിലുംഇതൊക്കെയില്ലേ. അല്ലെങ്കിൽവല്യവർത്തമാനംപറയുന്നമുസ്ലിംനേതാക്കൾനിയന്ത്രിക്കുന്നസംഘടനകൾനാടുനീളെനടത്തുന്നഅധിക്ഷേപമലിനപ്രഭാഷണങ്ങൾഇനിമുതൽമൈക്ക്രഹിതമാക്കാൻഅവർആർജവംകാണിക്കുമോ? എന്തിനധികം, ഇവർഭരിക്കുന്നമഹല്ലുകളിൽലൗഡ്സ്പീക്കർവാങ്ക്നിരോധനംനടപ്പിലാക്കിമാതൃകകാണിക്കുകയല്ലേ, വിവാദപ്രഖ്യാപനങ്ങളേക്കാൾഉചിതമായിരുന്നത്?

വാങ്ക്വിരോധികൾഉന്നയിക്കുന്നപ്രധാനന്യായങ്ങൾഈശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെകാര്യവുംപഠനവുംഉറക്കവുംനഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. ചർച്ചുകളിൽനിന്നുംഅമ്പലങ്ങളിൽനിന്നുംദിവസങ്ങൾനീണ്ടുനിൽക്കുന്നമൈക്പ്രയോഗംപക്ഷേ, ഈപരിധിയിൽവരികയുമില്ല! ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളിൽരാവിലെയുംവൈകീട്ടുംനീണ്ടനാമകീർത്തനഗാനങ്ങൾസാധാരണപ്രക്ഷേപണംചെയ്യലുണ്ട്. ഉത്സവങ്ങളുടെഭാഗമായിദിവസങ്ങൾനീളുന്നപരിപാടികൾവേറെയും. അഖണ്ഡനാമയജ്ഞത്തിൽ 24 മണിക്കൂർതുടർച്ചയായിഭൂതനാഥസദാനന്ദാ…’ ഒഴുകാറുമുണ്ട്. ഇവയുംവാങ്ക്വിമർശിക്കുന്നവർകാണാറില്ല. ഇതൊന്നുംസമൂഹത്തെഅലോസരപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാത്തതിനാൽഒരുപ്രശ്നവുമില്ലാതെനടന്നുപോവുകയാണ്.

ഉറക്ക്ശല്യത്തെക്കുറിച്ച്ചിന്തിച്ചാൽ, ളുഹ്ർമുതൽഇശാഅ്വരെയുള്ളനാല്വാങ്കുകൾആരുംഉറങ്ങാത്തനേരങ്ങളിലാകയാൽഅതെങ്ങനെശല്യമാകും? പിന്നെപ്രഭാതവാങ്കിന്റെകാര്യം. ഇപ്പോഴത്അഞ്ച്മണിക്കാണ്നടക്കുന്നത്. വലിയവ്യത്യാസമില്ലാതെമറ്റുസീസണുകളിലുംഉണ്ടാകും. മുസ്ലിംസമൂഹത്തിൽതന്നെവലിയൊരുശതമാനംആളുകളുംഉറക്കിനിടയിൽഅത്കേൾക്കാറില്ല. ഇനികേട്ട്ഉണർന്നുവെന്ന്സങ്കൽപിക്കുക. 5 മണിക്ക്ശേഷവുംഉറങ്ങുന്നത്ആർക്കാണ്ഗുണംചെയ്യുക? വിജയംനേടിയവരൊക്കെയുംനേരത്തേഎഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ്. മോദിയടക്കംനാലിനുമുമ്പ്എഴുന്നേൽക്കുന്നു. വാങ്ക്അനിവാര്യമെന്നല്ലേഇത്തെളിയിക്കുന്നത്. പഠനത്തിന്വിലങ്ങ്തീർക്കുന്നസ്പോർട്സ്പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ, അനൗൺസ്മെന്റുകൾ, മൊബൈൽമെസേജുകളുംവാട്സ്ആപ്പുംഒന്നിനുംഒരുപ്രശ്നവുമില്ല. സ്ഥിരമായിനടക്കുന്നതുകൊണ്ട്ഒരുകുട്ടിക്കുംപ്രത്യേകപ്രയാസംസൃഷ്ടിക്കാത്തവാങ്ക്മാത്രംപഠനംമുടക്കുന്നതാണ്കൗതുകം! ഏതായാലുംനിലവിലുള്ളസൗകര്യങ്ങൾഎടുത്തുമാറ്റാൻസഹായകമായഒന്നുംസമുദായനേതാക്കൾഅവതരിപ്പിക്കരുത്. അത്തുടർന്നാൽജമാഅത്തുംജുമുഅയുംമദ്റസയുമൊക്കെവിവിധകാരണങ്ങളാൽനിരോധിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടാവുക.

You must be logged in to post a comment Login