ചരിത്രം

 • മുഹറമിലെ മഴ വിശേഷങ്ങള്

  മഴഅല്ലാഹുവിന്റെവലിയഅനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. പ്രകൃതിയിലെകോടാനുകോടിസൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെസന്തുലിതമായനിലനിൽപ്പിനുംസൈ്വര്യജീവിതത്തിനുംമഴഅനിവാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെഈകാരുണ്യംലോകത്ത്ആദ്യമായിവർഷിച്ചത്പവിത്രമായമുഹർറംമാസത്തിലാണ്. ആദ്യമായിമഴഭൂമിയിൽപതിച്ചത്മുഹർറംപത്തിനായിരുന്നുവെന്ന്രേഖകളിൽകാണാം (ഇആനതുത്ത്വാലിബീൻ 2/267). ജീവന്റെനിലനിൽപ്പിന്അത്യന്താപേക്ഷിതമായപദാർത്ഥമാണ്വെള്ളം. മണ്ണ്, വായു, സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പറവകൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾഎന്നിവയുടെയെല്ലാംനിലനിൽപ്പ്വെള്ളവുമായിബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പ്രാണവായുവിന്ശേഷംജീവജാലങ്ങളുടെനിലനിൽപ്പിന്റെഅടിസ്ഥാനമാണ്വെള്ളം. പ്രകൃതിസംവിധാനത്തിലുംമൂലകങ്ങളുടെജൈവരാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാംവെള്ളംനിർണായകഘടകംതന്നെ. ജീവന്റെഉൽപത്തി, വികാസം, പരിരക്ഷണംഎന്നിവയെല്ലാംവെള്ളത്തെആശ്രയിച്ചാണ്നിലകൊള്ളുന്നത്. കുടിക്കാൻ, കുളിക്കാൻ, അലക്കാൻ, ഭക്ഷണംപാകംചെയ്യാൻതുടങ്ങിശ്വസനം, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, താപനിലനിയന്ത്രണം,...

 • കഥ പറയുന്ന കഅ്ബാലയം

  ഭൂമിയിലെആദ്യഭവനമായകഅ്ബാ  ശരീഫിന്  ശിലപാകിയത്മലക്കുകളാണ്. വാനലോകത്ത്മലക്കുകൾക്ക്ആരാധനക്കായിനിർമിതമായബൈതുൽമഅ്മൂറിന്റെഅതേഅളവിലുംസൂത്രത്തിലുമാണ്ഭൂമിയിലെഭവനംനിർമിക്കപ്പെട്ടത്. ഡമസ്‌കസിലെലുബ്‌നാൻമല, ഫലസ്തീനിലെസൈത്തൂൻമല, ഈജിപ്തിലെസീനാപർവതം, തുർക്കിയിലെജൂദീപർവതം, മക്കയിലെജബലുന്നൂർഎന്നീഅഞ്ചുപർവതങ്ങളിലെകൂറ്റൻപാറക്കല്ലുകൾകൊണ്ടാണ്ഭൂമിയിലെആദ്യഭവനത്തിന്മലക്കുകൾഅടിത്തറപാകിയത്. മലക്കുകൾക്ക്ശേഷംകഅ്ബയുടെപുനർനിർമാണംനടത്തിയത്ആദംനബി(അ) ആണ്. അല്ലാഹുവിന്റെകൽപനപ്രകാരംപ്രവാചകർകഅ്ബയെപ്രദക്ഷിണംവെക്കുകയുംചെയ്തു. അപ്പോൾ ‘താങ്കളാണ്ആദ്യമനുഷ്യൻ, ഇത്ആദ്യഗേഹവു’മെന്നവിളിയാളമുണ്ടായതായിരേഖകളിൽകാണാം. അബ്ദുല്ലാഹിബ്‌നുഅബീസുലൈമാൻ(റ)വിൽനിന്ന്നിവേദനം. അദ്ദേഹംപറയുന്നു: ‘ആദംനബി(അ) ഏഴുതവണകഅ്ബയെത്വവാഫ്ചെയ്തു. പിന്നീട്കഅ്ബക്കഭിമുഖമായിനിന്നുകൊണ്ട്രണ്ട്റക്അത്ത്നിസ്‌കരിച്ചു. ശേഷംമുൽതസമിലേക്ക്ചേർന്നുനിന്ന്പ്രാർത്ഥിച്ചു: ‘അല്ലാഹുവേ, എന്റെരഹസ്യവുംപരസ്യവുംനീഅറിയുന്നവനാണ്. എന്റെകുറ്റസമ്മതംനീസ്വീകരിക്കേണമേ. എന്റെമനസ്സിലുള്ളതെല്ലാംനിനക്കറിയാം....

 • ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഹജ്ജ് യാത്രാനുഭവം

  2006 ഡിസംബർ 17 ഒരുവർഷമായിഞാൻകാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഹജ്ജ്ചെയ്യാനായി. ലണ്ടനിലെതണുത്തൊരുപ്രഭാതത്തിലാണ്എന്റെഹജ്ജ്‌യാത്രആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെപ്രാതൽ, വല്ല്യുപ്പക്കുംവല്ല്യുമ്മക്കുംഒപ്പമായിരുന്നു. അവർഞങ്ങളെഹീത്രുഎയർപോർട്ടിലെത്തിച്ചു. പ്രഭാതമായതിനാൽഎയർപോർട്ട്ശൂന്യമായിരിക്കുമെന്നാണ്ഞാൻവിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ, അത്ഭുതം! ഞങ്ങളെയാത്രയയക്കാൻഏതാണ്ട്ഇരുന്നൂറ്പേർഅവിടെയെത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെഗ്രൂപ്പിൽഹജ്ജിന്പോകുന്നവരെല്ലാംപ്രാർഥനാനിരതരാണ്. ഒരെളിയതീർത്ഥാടനത്തിന്റെതുടക്കമാണിതെന്നബോധ്യംഎല്ലാവരുടെയുംപെരുമാറ്റത്തിൽപ്രകടമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെഭവനത്തിലേക്കുള്ളയാത്രയാണല്ലോ! വിമാനംഎത്താൻഅൽപംവൈകി. സിറിയൻഎയർലൈൻസ്വിമാനത്തിലായിരുന്നുയാത്ര. ഡമസ്‌കസ്വഴിജിദ്ദയിലേക്കാണ്ഞങ്ങൾക്ക്എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏകദേശംപത്ത്മണിക്കൂർഎടുത്തുജിദ്ദയിലെത്താൻ. സത്യത്തിൽ, യാത്രയിൽമിക്കസമയവുംഞാൻഉറക്കത്തിലായിരുന്നുവെന്നത്വേറെകാര്യം. ജിദ്ദഎയർപോർട്ടിന്ചുറ്റുംപഴയഅറേബ്യൻടെന്റുകളുടെമാതൃകയിൽനിർമിച്ചവിശാലമായനിരവധികൂടാരങ്ങൾകണ്ടു. ഹജ്ജ്ടെർമിനൽഎന്നാണിവഅറിയപ്പെടുന്നത്. ഈഭാഗത്ത്നിരവധികടകളുംഹോട്ടലുകളുമുണ്ട്....

 • സംസം ചരിത്രവും മഹത്ത്വവും

  ‘വിശുദ്ധതീർത്ഥമാണ്സംസം. എന്തുദ്ദേശിച്ച്അത്കുടിക്കുന്നുവോലക്ഷ്യംസഫലമാകും. രോഗശമനത്തിന്കുടിച്ചാൽഅതുംവിശപ്പടങ്ങാനുദ്ദേശിച്ചാൽഅതുംലഭിക്കും’-മുഹമ്മദ്നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു. സംസമെന്നഅത്ഭുതജലപ്രവാഹത്തിന്റെചരിത്രം 4000 വർഷത്തിനപ്പുറത്ത്നിന്നാണ്തുടങ്ങുന്നത്! പ്രവാചകൻഇബ്‌റാഹീംനബി(അ) തന്റെഭാര്യയെയുംകൊച്ചുപൈതലിനെയുമായിഅല്ലാഹുവിന്റെഭവനംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നമക്കത്ത്എത്തി. ഒരുവൃക്ഷത്തണലിൽപ്രിയപത്‌നിഹാജറയെയുംമകൻഇസ്മാഈലി(അ)നെയുംതാമസിപ്പിച്ചു. തോൽപാത്രത്തിൽഅൽപംവെള്ളവുംകാരക്കയുംനൽകിഇബ്‌റാഹീം(അ) തിരിച്ച്നടക്കുകയാണ്! ഭാര്യനബിയോട്ചോദിച്ചു: ”ഈവിജനപ്രദേശത്ത്എന്നെയുംകുഞ്ഞിനെയുംഉപേക്ഷിച്ച്താങ്കളെങ്ങോട്ട്പോകുന്നു?” ഇബ്‌റാഹീം(അ) തിരിഞ്ഞ്നോക്കുകയോപ്രതികരിക്കുകയോചെയ്തില്ല. ചോദ്യംആവർത്തിച്ചെങ്കിലുംമറുപടിയില്ലാത്തതിനാൽഇബ്‌റാഹീംനബി(അ)യുടെവസ്ത്രംപിടിച്ചുവലിച്ച്കൊണ്ട്ബീവിചോദിച്ചു: അല്ലാഹുവിന്റെകൽപനപ്രകാരമാണോതാങ്കളിത്ചെയ്യുന്നത്? ഇബ്‌റാഹീം(അ) പ്രതികരിച്ചു: ‘അതേ’. ‘എങ്കിൽസമാധാനത്തോടെതാങ്കൾപോകുക. നാഥൻഞങ്ങളെഉപേക്ഷിക്കില്ല.’ ബീവിയുടെആശ്വസവാക്കുകൾഇബ്‌റാഹീംനബിയുടെനെഞ്ചിലെതീയണച്ചു. അൽപംമുന്നോട്ട്നടന്ന്കഅ്ബസ്ഥിതിചെയ്യുന്നസ്ഥലത്ത്ചെന്ന്രണ്ട്കൈയുംഅല്ലാഹുവിലേക്കുയർത്തിമനംനൊന്ത്പ്രാർത്ഥിച്ചു:...

 • അയ്ന് സുബൈദ: നിർമാണ കലയുടെ അതുല്യ മാതൃക

  അറേബ്യൻനിർമാണകലയുടെഅതിവൈദഗ്ധ്യംവിളിച്ചോതുന്നചരിത്രശേഷിപ്പുകളിൽഅതിപ്രധാനമാണ്അയ്‌ന്സുബൈദഅഥവാസുബൈദാനദി. നിരവധിചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെവിളനിലമായഹിജാസിൽ (ഇന്നത്തെസൗദിഅറേബ്യ) കാഴ്ചവിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നഈകൃത്രിമജലധാരയുടെചരിത്രപിന്നാമ്പുറംഏറെഅൽഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മുസ്‌ലിംഭരണാധികാരികളുടെജനക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിന്റെയുംജനതയുടെഒത്തൊരുമയുടെയുംസന്ദേശംഇത്പകരുന്നു. ആളുംഅർത്ഥവുംവർഷങ്ങളുടെഅധ്വാനവുംആയിരക്കണക്കിന്തൊഴിലാളികളുടെകൈമെയ്മറന്നപ്രയത്‌നവുംസമംചേർന്നപ്പോൾഇസ്‌ലാമികനാഗരികതക്ക്ലഭ്യമായവലിയസംഭാവനയാണ്ഈകൃത്രിമതടാകം. വിശുദ്ധഭൂമിയായമക്കയിലേക്ക്തീർത്ഥാടനത്തിന്വരുന്നകോടിക്കണക്കിന്ജനങ്ങൾക്ക്മരുച്ചൂടിൽതെളിനീർനൽകി 1200 വർഷത്തോളംഈനീർച്ചാൽഒഴുകി. മക്കയിലെപ്രസിദ്ധങ്ങളായരണ്ട്താഴ്‌വരകളിൽനിന്നാരംഭിച്ച്ഹാജിമാർതിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നഅറഫാമൈതാനിയിലൂടെയുംമിനാതമ്പുകളിലൂടെയുംമുസ്ദലിഫാതാഴ്‌വരയിലൂടെയുംകടന്നുപോയിവിശുദ്ധഹറമിന്റെചാരത്തെഅസീസിയ്യവരെനീണ്ടുകിടക്കുന്നകൃത്രിമതടാകമാണ്അയ്‌ന്സുബൈദ. 38-ഓളംകിലോമീറ്റർനീളത്തിൽസ്ഥാപിച്ചഈനീർച്ചാലിന്റെനിർമിതിആധുനികശാസ്ത്രസംവിധാനങ്ങളെപ്പോലുംവെല്ലുന്നതായിരുന്നു. ഇത്രദൂരംതാണ്ടിഒഴുകിയിട്ടുംഇതിലെജലംമലിനമാകുകയോവറ്റിപ്പോകുകയോകവിഞ്ഞൊഴുകകയോചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. കൃത്യവുംസൂക്ഷ്മവുമായനിർമാണപ്രവൃത്തിയുടെപരിണതിയായിആവശ്യക്കാർക്ക്യഥേഷ്ടംഉപയോഗിക്കാനുമാകും. ചരിത്രപശ്ചാതലം ജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ടുംസാമൂഹികരാഷ്ട്രീയവൈജ്ഞാനികവിപ്ലവങ്ങൾകൊണ്ടുംഇസ്‌ലാമികചരിത്രത്തിലെസുവർണകാലഘട്ടമായിരുന്നുഅബ്ബാസീഖിലാഫത്ത്. അരനൂറ്റാണ്ട്കാലത്തോളംഅബ്ബാസികൾഇസ്‌ലാമികസാമ്രാജ്യത്തിന്റെഅമരത്തിരുന്നു. ഇവരിലെപ്രധാനികളിലൊരാളായിരുന്നുഖലീഫഹാറൂൻറശീദ്. ജനസേവനങ്ങൾകൊണ്ടുംവൈജ്ഞാനികമുന്നേറ്റംകൊണ്ടുംചരിത്രത്തിൽതിളങ്ങിനിന്നഹാറൂൻറശീദിന്റെഭാര്യസുബൈദയുംഭർത്താവിനെപോലെജനക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽസജീവമായിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമികലോകത്തിന്റെവൈജ്ഞാനികമണ്ഡലംപ്രവിശാലമാക്കാൻലോകോത്തരപണ്ഡിതരെഇറാഖിലേക്ക്വിളിച്ച്വരുത്തുകയുംമുഴുവൻപഠിതാക്കൾക്കുംസൗജന്യപഠനസംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുകയുംലോകത്തെകിടയറ്റസർവകലാശാലകളിലൊന്നായബൈതുൽഹിക്മസ്ഥാപിക്കുകയുംലാറ്റിൻ, പേർഷ്യ, ചൈനീസ്തുടങ്ങിനിരവധിവിദേശഭാഷകളിൽനിന്നുഗഹനങ്ങളായനൂറുക്കണക്കിന്ഗ്രന്ഥങ്ങൾഅറബിയിലേക്ക്വിവർത്തനംനടത്തുകയുമെല്ലാംചെയ്തത്ഈഉരുക്കുവനിതയുടെശ്രമഫലമായിരുന്നു. ഹിജ്‌റവർഷം 170-ൽബീവിസുബൈദഹജ്ജ്തീർത്ഥാടനത്തിനായിവിശുദ്ധമക്കയിലെത്തി. ശക്തമായചൂടിലുംഉഷ്ണക്കാറ്റിലുംമതിയായവെള്ളംലഭിക്കാതെകഷ്ടപ്പെടുന്നആയിരക്കണക്കിന്ഹാജിമാരെയാണ്അവർക്കുകാണാനായത്. വിശുദ്ധകഅ്ബക്ക്ചുറ്റുമുള്ളത്വവാഫിലുംഅറഫയിലുംമിനയിലുംമുസ്ദലിഫയിലുംഅല്ലാഹുവിന്റെഅതിഥികൾപ്രയാസംസഹിക്കുന്നതുംബീവിയുടെമനസ്സിനെവല്ലാതെവേദനിപ്പിച്ചു....

 • വിരഹം മധുരം പകരുന്ന പ്രബോധനയാത്ര

  മദീന. മുഹമ്മദുർറസൂലുല്ലാഹി(സ്വ) വിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായ കാലം. മദീനയിലും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ഗോത്രങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്; ഒറ്റക്കും സംഘമായും. എവിടെയും ജനങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിനെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും...

 • പ്രബോധക വനിതകൾക്ക് മാതൃകയായി ബീവി നഫീസ(റ)

  \ ദീനി പ്രബോധനം വനിതകൾക്കുമാകാം. കുടുംബാഗങ്ങളിൽ സംസ്‌കരണം നടത്താൻ സ്ത്രീകളേക്കാൾ അവസരമുള്ളവരല്ല പുരുഷൻ മാർ, ഇതിനായി അവർ വീടു വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രബോധനരംഗത്ത് മഹത്തായ സംഭാവന...

 • പണ്ഡിത വിയോഗം നികത്തപ്പെടുന്നില്ല

  തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിശ്രുത പണ്ഡിതനും വെല്ലൂർ ബാഖിയാതുസ്വാലിഹാത് കോളേജിൽ 60 വർഷത്തോളം അധ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ശൈഖ് ആദം ഹസ്‌റത്തിന്റെ ഹജ്ജ് യാത്ര വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ പരാമർശിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ വാചാലമാണ്...

 • വൈലത്തൂർ ബാവ ഉസ്താദിന്റെ ജ്ഞാനജീവിതം

  ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മദ്രസാ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കേട്ടുതുടങ്ങിയതാണ് ബാവ മുസ്‌ലിയാർ എന്ന നാമം. അനാരോഗ്യം മൂലം വീട്ടിൽ വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന വല്ല്യുപ്പ കരുവള്ളി മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്‌ലിയാരും ദർസ് നടത്തുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ...

 • അധഃകൃതരെ മുസ്‌ലിംകൾ പരിഗണിച്ച വിധം

  ഏറെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഉന്നതർ (ഹുജുറാത്ത്/13) എന്നത് ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായിരുന്നില്ല; ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ലോകത്തിന് വിശുദ്ധ മതം കാണിച്ചു കൊടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനറബിയായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി(റ) അറബികളുടെ നേതാവായി....

 • ഹാരിസതുബ്‌നു സുറാഖ(റ)

    ബദ്‌റിൽ ശഹീദായ മറ്റൊരു പ്രമുഖ സ്വഹാബിയാണ് ഹാരിസതുബ്‌നു സുറാഖ(റ). മദീനക്കാരായ സ്വഹാബികളിലെ ആദ്യത്തെ ശഹീദ് എന്ന ബഹുമതിക്കും അദ്ദേഹം അർഹനായി. അൻസ്വാരികളിൽ പെട്ട ബനൂ അദിയ്യിൽ പെട്ട സുറാഖ(റ)യുടെ പുത്രനാണദ്ദേഹം. റുബയ്യിഅ്(റ)യാണ് മാതാവ്....