പെൺവിരോധം ഇസ്‌ലാമിന് അസാധ്യം

ഒരൊറ്റ ആണിനും പെൺവിരോധിയാകാനാവില്ല. കാരണം അയാൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മകനോ പിതാവോ സഹോദരനോ പിതൃവ്യനോ അമ്മാവനോ…

● ഫൈസൽ അഹ്‌സനി ഉളിയിൽ