തബര്‍റുക്: മടവൂരിസത്തില്‍ മുശ്രികുകളുടെ സംഘട്ടനം

മഹാന്മാരെ കൊണ്ടും അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ കൊണ്ടും ബറകത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം താത്ത്വികമായി മുജാഹിദിസത്തെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത് ലോകം കണ്ടു.…

തബര്‍റുക് പ്രമാണങ്ങളുടെ പക്ഷം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനും തിരുസുന്നത്തും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതയാണ് തബര്‍റുക്. വിശ്വാസികള്‍ ഓര്‍മവെച്ച നാള്‍മുതല്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്ന മഹത്തായ സമ്പ്രദായം…