കാലമെന്ന കർമസാക്ഷി

തിരുനബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടേതായ (ജീവിത) കാലത്ത് (ഓരോ നിമിഷവും) നിങ്ങൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണാ…

● അലവിക്കുട്ടി ഫൈസി എടക്കര

പുതുവർഷം പുതുജീവിതം

ഹിജ്‌റ കലണ്ടർ പ്രകാരം മുഹർറമാണ് പ്രഥമ മാസം. പുതിയ വർഷം പുതിയ തുടക്കമാവണം. ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള…

● സൈനുദ്ദീൻ ശാമിൽ ഇർഫാനി മാണൂർ

നല്ല നിയ്യത്തോടെ പുതുവർഷത്തിലേക്ക്

  അനസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ തിരുനബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ നന്മകളെ അന്വേഷിക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ…

● അലവിക്കുട്ടി ഫൈസി എടക്കര
muharram- malayalam

മുഹർറം: പുതുവർഷം, പുതുജീവിതം

ജീവിത വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരില കൂടി പൊഴിയുകയും പുതുവർഷത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത്. ഗതകാലത്ത് ലഭിച്ച…

● സൈനുദ്ദീൻ ശാമിൽ ഇർഫാനി മാണൂർ