അസുഖ വേളയിലെ സുഖം

നീണ്ട പതിനെട്ടു വർഷം രൂക്ഷമായ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന മഹാത്മാവാണ് അയ്യൂബ് നബി(അ). പരീക്ഷണം തീവ്രമായപ്പോൾ ശരീരത്തിലും…

● സുലൈമാൻ മദനി ചുണ്ടേൽ

ചോദ്യങ്ങളുടെ വകഭേദങ്ങൾ

ചോദിച്ചു നശിക്കരുത്, ചോദിക്കാം, ചോദിക്കണം, ചോദിക്കരുത്… ഇതെല്ലാം നിലപാടുകളാണ്. അവസരോചിതമായി പാലിക്കാനുള്ളതുമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്.…

● സുലൈമാൻ മദനി ചുണ്ടേൽ