കൗമാര ജീവൻ കവരാൻ ബിടിഎസ് ബാൻഡും

തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്ത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി ജീവ മോഹൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഈയിടെയാണ്. പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു.…

● ത്വയ്യിബ് അദനി പെരുവള്ളൂർ

ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം: സാധ്യതകളും വിമർശനങ്ങളും

ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ ഹംപ്റ്റി ഡംപ്റ്റിയും ആലീസും തമ്മിൽ സർവകലാശാലയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു…

● അനസ് കൊറ്റുമ്പ