ഹജ്ജിന്റെ പാഠവും പ്രാർത്ഥനയും

ഹജ്ജ്മാനവനെവിശുദ്ധീകരിക്കുന്നഒരുസദ്കർമമാണ്. പൂർവപിതാവ്ഇബ്‌റാഹീം(അ)ന്റെവിളിയാളംകേട്ട്സമ്പത്തുംആരോഗ്യവുംചെലവഴിച്ച്തിരുഭവനത്തിലെത്തുകയുംമതംകൽപിച്ചകർമങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച്ശിശുസമാനംനൈർമല്യംനേടുകയുമാണ്ഹജ്ജനുഭവം. മഹാസംഗമംതീർക്കുന്നസാംസ്‌കാരികആദാനപ്രദാനങ്ങൾ, സ്‌നേഹവുംസാഹോദര്യവുംനമ്മെപഠിപ്പിക്കുന്നു. താൻഒറ്റക്കല്ലെന്നുംസ്വന്തത്തേക്കാൾതന്നെപരിഗണിക്കുന്നസാഗരസമാനംനല്ലമനുഷ്യർലോകത്താകമാനംകൂട്ടുണ്ടെന്നുംഅനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാണ്ഓരോഹാജിയുംമക്കയുംമദീനയുംവിട്ടകലുന്നത്. അവർതമ്മിലുള്ളപ്രാർത്ഥനകൾ, ഓർമകൾതാലോലിച്ചുള്ളസ്‌നേഹാദരവുകൾപിന്നെയുംതുടരുന്നു. അങ്ങനെഅതിമഹത്തായഒരാരാധനഎന്നതിനൊപ്പംനമ്മെസമൂലംമാറ്റിമറിക്കുന്നഒരുസാംസ്‌കാരികമുന്നേറ്റംകൂടിയാണ്വിശുദ്ധഹജ്ജ്. സാഹോദര്യത്തിന്റെഹജ്ജുംസ്‌നേഹപെയ്ത്തിന്റെആരവംസൃഷ്ടിക്കുന്നപെരുന്നാളുംനമ്മെപുളകംകൊള്ളിക്കുമ്പോൾമാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പംയൂറോപ്പിലേക്ക്കുടിയേറുന്നതിനിടെനടുക്കടലിൽവെച്ച്ഒരുസൗകര്യവുമില്ലാത്തഫൈബർവള്ളംതകർന്ന്ദാരുണമായിമരണപ്പെട്ടഐലാൻ, ഗാലിബ്എന്നീസിറിയൻപിഞ്ചോമനകൾനമ്മെനൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു, അവരെപ്പോലുള്ളഅനേകായിരങ്ങളും. ലോകത്തിന്റെപ്രത്യേകിച്ച്മധ്യേഷ്യയുടെസമാധാനത്തിനായിനമുക്ക്പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ഹജ്ജ് മബ്റൂറാകാൻ

ഹജ്ജനുഷ്ഠാനംഇസ്‌ലാമികപഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽഅഞ്ചാമത്തേതുംപ്രധാനമായൊരുആരാധനയുമാണ്. മറ്റുഇബാദത്തുകളിൽനിന്നുംവ്യത്യസ്തമായപ്രത്യേകതകൾഹജ്ജനുഷ്ഠാനത്തിലുംഅതിന്റെലക്ഷ്യത്തിലുംപ്രതിഫലത്തിലുമുണ്ട്. ശരീരവുംസമ്പത്തുംസമയവുംഒന്നിച്ചാണ്ഹജ്ജിൽഏർപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽതന്നെസാഹചര്യങ്ങൾഎത്രഅനുകൂലമായിരുന്നാലുംജീവിതത്തിൽഒരുപ്രാവശ്യംമാത്രമേഇത്നിർബന്ധമാകുന്നുള്ളൂ. ഈഅർത്ഥത്തിൽമറ്റുശാരീരികമായഇബാദത്തുകളുമായിതാരതമ്യംചെയ്യുമ്പോൾഹജ്ജിന്വേണ്ടിവിനിയോഗിക്കുന്നസമയംയഥാർത്ഥത്തിൽകുറവായിരിക്കാം. ജീവിതകാലംമുഴുവനുംനിസ്‌കാരത്തിനായിവിനിയോഗിക്കുന്നസമയത്തോളംവരില്ലഹജ്ജിനായിഎടുക്കുന്നസമയം. ശാരീരിക-സാമ്പത്തികവിനിയോഗവുംഅങ്ങനെതന്നെ. പക്ഷേ, ഹജ്ജനുഷ്ഠാനത്തിൽഇവയെല്ലാംഒന്നിച്ച്വിനിയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഹജ്ജിനായിതയ്യാറാവുന്നവിശ്വാസിനാടുംവീടുംകുടുംബവുമായികുറച്ചുനാളത്തേക്ക്അകലംസ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾഅവന്റെമനസ്സുംശരീരവുംതേടുന്നത്ഒരുദിശമാത്രം. ഹജ്ജുൽബൈത്!…

കഥ പറയുന്ന കഅ്ബാലയം

ഭൂമിയിലെആദ്യഭവനമായകഅ്ബാ  ശരീഫിന്  ശിലപാകിയത്മലക്കുകളാണ്. വാനലോകത്ത്മലക്കുകൾക്ക്ആരാധനക്കായിനിർമിതമായബൈതുൽമഅ്മൂറിന്റെഅതേഅളവിലുംസൂത്രത്തിലുമാണ്ഭൂമിയിലെഭവനംനിർമിക്കപ്പെട്ടത്. ഡമസ്‌കസിലെലുബ്‌നാൻമല, ഫലസ്തീനിലെസൈത്തൂൻമല, ഈജിപ്തിലെസീനാപർവതം, തുർക്കിയിലെജൂദീപർവതം, മക്കയിലെജബലുന്നൂർഎന്നീഅഞ്ചുപർവതങ്ങളിലെകൂറ്റൻപാറക്കല്ലുകൾകൊണ്ടാണ്ഭൂമിയിലെആദ്യഭവനത്തിന്മലക്കുകൾഅടിത്തറപാകിയത്. മലക്കുകൾക്ക്ശേഷംകഅ്ബയുടെപുനർനിർമാണംനടത്തിയത്ആദംനബി(അ) ആണ്. അല്ലാഹുവിന്റെകൽപനപ്രകാരംപ്രവാചകർകഅ്ബയെപ്രദക്ഷിണംവെക്കുകയുംചെയ്തു.…

ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഹജ്ജ് യാത്രാനുഭവം

2006 ഡിസംബർ 17 ഒരുവർഷമായിഞാൻകാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഹജ്ജ്ചെയ്യാനായി. ലണ്ടനിലെതണുത്തൊരുപ്രഭാതത്തിലാണ്എന്റെഹജ്ജ്‌യാത്രആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെപ്രാതൽ, വല്ല്യുപ്പക്കുംവല്ല്യുമ്മക്കുംഒപ്പമായിരുന്നു. അവർഞങ്ങളെഹീത്രുഎയർപോർട്ടിലെത്തിച്ചു. പ്രഭാതമായതിനാൽഎയർപോർട്ട്ശൂന്യമായിരിക്കുമെന്നാണ്ഞാൻവിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ, അത്ഭുതം!…

സംസം ചരിത്രവും മഹത്ത്വവും

‘വിശുദ്ധതീർത്ഥമാണ്സംസം. എന്തുദ്ദേശിച്ച്അത്കുടിക്കുന്നുവോലക്ഷ്യംസഫലമാകും. രോഗശമനത്തിന്കുടിച്ചാൽഅതുംവിശപ്പടങ്ങാനുദ്ദേശിച്ചാൽഅതുംലഭിക്കും’-മുഹമ്മദ്നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു. സംസമെന്നഅത്ഭുതജലപ്രവാഹത്തിന്റെചരിത്രം 4000 വർഷത്തിനപ്പുറത്ത്നിന്നാണ്തുടങ്ങുന്നത്! പ്രവാചകൻഇബ്‌റാഹീംനബി(അ) തന്റെഭാര്യയെയുംകൊച്ചുപൈതലിനെയുമായിഅല്ലാഹുവിന്റെഭവനംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നമക്കത്ത്എത്തി. ഒരുവൃക്ഷത്തണലിൽപ്രിയപത്‌നിഹാജറയെയുംമകൻഇസ്മാഈലി(അ)നെയുംതാമസിപ്പിച്ചു. തോൽപാത്രത്തിൽഅൽപംവെള്ളവുംകാരക്കയുംനൽകിഇബ്‌റാഹീം(അ) തിരിച്ച്നടക്കുകയാണ്!…

അയ്ന് സുബൈദ: നിർമാണ കലയുടെ അതുല്യ മാതൃക

അറേബ്യൻനിർമാണകലയുടെഅതിവൈദഗ്ധ്യംവിളിച്ചോതുന്നചരിത്രശേഷിപ്പുകളിൽഅതിപ്രധാനമാണ്അയ്‌ന്സുബൈദഅഥവാസുബൈദാനദി. നിരവധിചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെവിളനിലമായഹിജാസിൽ (ഇന്നത്തെസൗദിഅറേബ്യ) കാഴ്ചവിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നഈകൃത്രിമജലധാരയുടെചരിത്രപിന്നാമ്പുറംഏറെഅൽഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മുസ്‌ലിംഭരണാധികാരികളുടെജനക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിന്റെയുംജനതയുടെഒത്തൊരുമയുടെയുംസന്ദേശംഇത്പകരുന്നു. ആളുംഅർത്ഥവുംവർഷങ്ങളുടെഅധ്വാനവുംആയിരക്കണക്കിന്തൊഴിലാളികളുടെകൈമെയ്മറന്നപ്രയത്‌നവുംസമംചേർന്നപ്പോൾഇസ്‌ലാമികനാഗരികതക്ക്ലഭ്യമായവലിയസംഭാവനയാണ്ഈകൃത്രിമതടാകം. വിശുദ്ധഭൂമിയായമക്കയിലേക്ക്തീർത്ഥാടനത്തിന്വരുന്നകോടിക്കണക്കിന്ജനങ്ങൾക്ക്മരുച്ചൂടിൽതെളിനീർനൽകി 1200 വർഷത്തോളംഈനീർച്ചാൽഒഴുകി. മക്കയിലെപ്രസിദ്ധങ്ങളായരണ്ട്താഴ്‌വരകളിൽനിന്നാരംഭിച്ച്ഹാജിമാർതിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നഅറഫാമൈതാനിയിലൂടെയുംമിനാതമ്പുകളിലൂടെയുംമുസ്ദലിഫാതാഴ്‌വരയിലൂടെയുംകടന്നുപോയിവിശുദ്ധഹറമിന്റെചാരത്തെഅസീസിയ്യവരെനീണ്ടുകിടക്കുന്നകൃത്രിമതടാകമാണ്അയ്‌ന്സുബൈദ. 38-ഓളംകിലോമീറ്റർനീളത്തിൽസ്ഥാപിച്ചഈനീർച്ചാലിന്റെനിർമിതിആധുനികശാസ്ത്രസംവിധാനങ്ങളെപ്പോലുംവെല്ലുന്നതായിരുന്നു. ഇത്രദൂരംതാണ്ടിഒഴുകിയിട്ടുംഇതിലെജലംമലിനമാകുകയോവറ്റിപ്പോകുകയോകവിഞ്ഞൊഴുകകയോചെയ്യുമായിരുന്നില്ല.…

ഉള്ഹിയ്യത്തിന്റെ കർമശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ

അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാഗ്രഹിച്ച് ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിലും തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ആടു മാടുകളെ അറുക്കുന്നതാണ് ഉള്ഹിയ്യത്ത്. സൂറത്തുൽ…

School premam

സിനിമ മേയുന്ന കാമ്പസുകൾ

സിനിമയും സീരിയലും സമൂഹത്തെ അരാജകത്വത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പംക്തിയിൽ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവ ഒരു ഭ്രാന്തൻ…