രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ മയ്യിത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കാമോ?

സമ്പർക്കം വഴി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മയ്യിത്തിനെ കരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? ശാഹിദ്…

● ചെറുശ്ശോല അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി