ആത്മീയതയുടെ റൂമി ദര്‍ശനം

ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയുമോ? മനസ്സിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനൊക്കുമോ? ആ അപാരതയുടെ രാജപ്രൗഢി എന്തായിരിക്കും?…