തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഹലാലിന്റെ പരിധിയെത്ര?

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹളങ്ങള്‍ക്ക് തല്‍ക്കാലിക വിടുതി ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിലാണ് നാം. ഇനി കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും വിജയപരാജയങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങാടി…

ജീവിതത്തിലാണ് വിജയിക്കേണ്ടത്

വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫലമറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷക്കാലം. മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വോട്ട് ലഭിച്ചയാള്‍ സ്വാഭാവികമായും ജയിക്കും.…