ഗർഭധാരണം: തലമുറകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം

ദിവസവും നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാണ്…

● റഹ്മതുല്ലാഹ് സഖാഫി എളമരം