ഹലാല്‍ ഭക്ഷണം അപസ്മാരം ഇളകുന്നത് ആര്ക്കാണ്?

  ഇപ്പോള്‍ ഞാനിരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ ഉന്നത റസ്റ്റോറന്‍റുകളിലൊന്നായ ബനാറസിലാണ്. മട്ടണ്‍ തന്തൂരി, ചിക്കന്‍ കട്ട്ലറ്റ്, കിംഗ്…

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഹലാലിന്റെ പരിധിയെത്ര?

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹളങ്ങള്‍ക്ക് തല്‍ക്കാലിക വിടുതി ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിലാണ് നാം. ഇനി കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും വിജയപരാജയങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങാടി…