മാംസാഹാരവും മനുഷ്യശരീരവും

മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്തെങ്കിലും വാരിവലിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പോഷകാഹാരങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാള്‍…