ചെറിയ മക്കയിലെ റമളാന്‍ സ്മൃതികള്‍

റമളാന്‍ മാസത്തിന്റെ ആരംഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ മക്കയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൊന്നാനിയിലെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങള്‍ മധുരിക്കുന്നതാണ്.…

പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രം; പള്ളി ദര്‍സുകളുടെയും

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രതാപ്വൈര്യങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷിയായ ദേശമാണ് പൊന്നാനി. ഇന്ന് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമല്ലെങ്കിലും ഈ നാടിന്റെ ഇന്നലെകള്‍ ഭാസുരമായിരുന്നു,…