തബര്‍റുക്: മടവൂരിസത്തില്‍ മുശ്രികുകളുടെ സംഘട്ടനം

മഹാന്മാരെ കൊണ്ടും അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ കൊണ്ടും ബറകത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം താത്ത്വികമായി മുജാഹിദിസത്തെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത് ലോകം കണ്ടു.…