‘സെൽഫി’ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിധി

?മൊബൈലിലും മറ്റും അനാവശ്യമായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് വ്യാപകമാണ്. ഇത് ഹറാമാണോ? ‘സെൽഫി’കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി…

● സ്വാദിഖ്