പുണ്യസാമീപ്യത്തിന്റെ ഗുണഫലം

സജ്ജനങ്ങള്‍ ജീവിതകാലത്തെന്ന പോലെ വഫാതിനു ശേഷവും സത്യവിശ്വാസികളുടെ സാന്ത്വനവും ആശ്രയവുമാണ്. അവരുടെ മസാറുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതും ആശ്രയിക്കുന്നതും…

● അബ്ദുറഹ്മാ`ന്‍ ദാരിമി സീഫോര്‍ത്ത്