ഈദുൽ ഫിത്വർ; പൊലിമയും മഹിമയും

റമളാൻ മാസം അവസാനിക്കുന്നത് ശവ്വാൽ പിറവിയോടു കൂടിയാണ.് ശവ്വാൽ പിറവി വിശ്വാസികളെ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ പൂമുഖത്തേക്കാണ്…

● മുശ് താഖ് അഹ് മദ്