നവ അബ്റഹതുമാരുടെ ഓണപ്പറമ്പ് തേര്‍വാഴ്ച

          അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികളില്‍ അവന്റെ നാമം പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നത് തടയുകയും അവയുടെ തകര്‍ച്ചക്കുവേണ്ടി…