പട്ടിപ്രേമികള്‍ക്കറിയുമോ പേ പിടിച്ചവന്റെ ദുരിതമരണം?

തെരുവുപട്ടികൾവാഴുന്നകലികാലമാണിത്. ഒരുനിയന്ത്രണവുമില്ലാത്തലക്ഷക്കണക്കിനുപട്ടികളാണ്കേരളത്തിന്റെനിരത്തുകളുംപൊതുഇടങ്ങളുംകയ്യേറിയിരിക്കുന്നത്. വർഷംപ്രതിലക്ഷത്തിനടുത്ത്ആളുകൾക്ക്കടിയേൽക്കുകയുംനിരവധിമനുഷ്യർയാതനഅനുഭവിച്ച്അതിദാരുണമായിമരണമടയുകയുംചെയ്യുന്നു. പുറമെപശു, ആട്, കോഴിപോലുള്ളവളർത്തുജീവികളെയുംപട്ടിപ്പടഅക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാര്യംഇവ്വിധംകൈവിട്ടുപോയിട്ടും, മൃഗസ്‌നേഹത്തിന്റെവീണമീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്പോലീസുംഭരണവിഭാഗങ്ങളും. കേന്ദ്രമന്ത്രിമേനകഗാന്ധിയാണ്എല്ലാപുകിലുകളുടെയുംപ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇവർപണ്ടേപട്ടിപ്രേമത്തിൽപ്രസിദ്ധയാണ്. തെരുവുപട്ടികൾഎത്രഭീകരരായാലുംകൊല്ലാൻപാടില്ലെന്നുംഅവയെഓമനിച്ച്പിടിച്ച്വന്ധ്യംകരണംനടത്തുകയാണ്വേണ്ടതെന്നുംഇവരുടേതായിപ്രസ്താവനവന്നു. സത്യത്തിൽഇത്ഇന്ത്യയിലെഒരുനിയമമൊന്നുമല്ല.…

മുല്ലപ്പൂവിന്റെ് ദുര്‍ഗന്ധം സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചതെങ്ങനെ?

താരീഖ്അത്ത്വയ്യിബ്മുഹമ്മദ്ബൗസിസിടുണീഷ്യയിലെസിദിബൗസിദ്പട്ടണക്കാരനാണ്.  പഠിപ്പിനൊത്തപണിയൊന്നുംകിട്ടാത്തതിനാൽഉന്തുവണ്ടിയിൽസാധനങ്ങൾകൊണ്ടുനടന്ന്വിൽക്കുന്നു. ഉന്തുവണ്ടിയിൽകച്ചവടംനടത്താൻപ്രത്യേകലൈസൻസുംതൊഴിൽകാർഡുംവേണം. അവകിട്ടാൻപോലീസിന്കൈക്കൂലികൊടുക്കണം. ആറംഗകുടുംബത്തിന്റെഏകആശ്രയമായമുഹമ്മദിന്അതിനുള്ളവകയില്ല. വിൽപ്പനക്കിടെപോലീസിനെകണ്ടാൽഅവൻഓടിയൊളിക്കും. ഇത്അവന്റെമാത്രംസ്ഥിതിയല്ല. 40 ശതമാനമായിരുന്നുഅന്ന്ടുണീഷ്യയിലെതൊഴിലില്ലായ്മ. അഴിമതിയിൽമുങ്ങിക്കുളിച്ചസർക്കാർസാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിൽനിന്ന്രാജ്യത്തെകരകയറ്റാൻഒന്നുംചെയ്യുന്നില്ല. പകരംജനങ്ങൾക്ക്മേൽനിയമങ്ങൾനിരന്തരംഅടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽമുഹമ്മദിനെപോലീസ്തടഞ്ഞുവെച്ചു.…

അമേരിക്കയില് ആദ്യമെത്തിയത്…കൊളംബസല്ല, അറബികളാണ്

പ്രഥമമായിഅമേരിക്കകണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്ചരിത്രരേഖകൾഉദ്ധരിച്ച്മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്തുർക്കിപ്രധാനമന്ത്രിറജബ്ത്വയ്യിബ്ഉർദുഗാൻപ്രസംഗിച്ചത്ഏറെവിവാദമായി. പറഞ്ഞത്ഉർദുഗാനുംതൊട്ടത്അമേരിക്കയെയുംആയതാണ്പാശ്ചാത്യൻമാധ്യമങ്ങളെരോഷാകുലരാക്കിയത്. എന്നാൽഉർദുഗാന്റേത്ഉണ്ടയില്ലാവെടിയല്ലെന്നുംമുമ്പുപലചരിത്രകാരന്മാരുംഅതുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്വസ്തുത. 45 വർഷംമുമ്പുള്ളസുന്നിടൈംസിൽഇതുപരാമർശിക്കുന്നവിവർത്തിതലേഖനംകാണാം. ഡോ. അബ്ദുൽഹമീദ്ഇർഫാനിപിഎച്ച്ഡിലണ്ടൻആണുലേഖകൻ. ഈസഉളിയിൽവിവർത്തകനും. 1970 ഫെബ്രുവരി 27 ലക്കത്തിലാണ്പ്രസ്തുതലേഖനംപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.…

ഇനി ആ തണലില്ലാതെ

ജ്യേഷ്ഠൻ, കളിക്കൂട്ടുകാരൻ, മാർഗദർശി, രക്ഷാധികാരിഇതെല്ലാമായിരുന്നുഎനിക്ക്ഇക്കാക്കസയ്യിദ്മുഹമ്മദ്ഉമറുൽഫാറൂഖ്അൽബുഖാരി. പിതാവുംസഹോദരനുംഗുരുവുംകൂട്ടുകാരനുംനഷ്ടമായതിനുതുല്യമാണ്ഞങ്ങളെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളംമഹാനവർകളുടെവിയോഗം. ഗാംഭീര്യവുംലാളിത്യവുംഇടകലർന്നമഹാന്റെമുഖഭാവംപരിചിതമനസ്സുകൾക്കൊന്നുംഅത്രപെട്ടെന്ന്മറക്കാൻസാധ്യമല്ല. 1961 സപ്തംബർ 23 (മുഹർറം 24) ന്ജനിച്ചഇക്കാക്കയുംഞാനുംതമ്മിൽരണ്ടുവർഷവുംഎട്ടുമാസവുംപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്.…

സയ്യിദ് ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖ് അല്‍ ബുഖാരി : ജ്ഞാന വീഥിയിലെ ഇതിഹാസം

പ്രവാചകസന്തതികളിലെവിശ്വവിഖ്യാതമായബുഖാരിഖബീലക്ക്കേരളത്തിൽശിലപാകിയതുംകേരളീയസാദാത്തീങ്ങളുടെചരിത്രംആരംഭിക്കുന്നതുംറഷ്യയിൽനിന്നുംപ്രബോധനാവശ്യാർത്ഥംകണ്ണൂർജില്ലയിലെവളപട്ടണത്തെത്തിയസയ്യിദ്അഹ്മദ്ജലാലുദ്ദീൻബുഖാരി(റ)യിലൂടെയാണ്. ഹിജ്‌റവർഷം 928 (എഡി 1521) ലാണ്മഹാനുഭാവൻകണ്ണൂരിലെത്തിയെന്നാണ്ചരിത്രം. ജലാലുദ്ദീൻബുഖാരി(റ) കേരളത്തിൽവരുമ്പോൾകൂടെവന്നപത്‌നിമരണപ്പെട്ടു. പിന്നീട്വളപട്ടണംഖാളിയുംഅബൂബക്കർസിദ്ദീഖ്(റ)ന്റെപിൻതലമുറക്കാരിൽപ്പെട്ടമഹാനുമായഹസ്രത്ത്സീതിഇബ്‌റാഹിംഎന്നവരുടെമകളുടെമകളെയാണ്അദ്ദേഹംവിവാഹംചെയ്തത്. കൂടെവന്നപത്‌നിയിൽസന്താനങ്ങളൊന്നുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളപട്ടണത്ത്നിന്ന്വിവാഹംചെയ്തഭാര്യയിൽജനിച്ചഏകമകനാണ്സയ്യിദ്ഇസ്മാഈൽബുഖാരി. ഹിജ്‌റ…

ജീവിതവിജയത്തിനു  സമയനിയന്ത്രണംവേണം

ഹസൻബസ്വരി(റ) സമയത്തെക്കുറിച്ച്പറഞ്ഞു: ‘ഓരോപ്രഭാതവുംപൊട്ടിവിടരുന്നത്ഇങ്ങനെവിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്; അല്ലയോമനുഷ്യാ, ഞാനൊരുപുതിയസൃഷ്ടി, നിന്റെകർമത്തിന്സാക്ഷിയുംഅതുകൊണ്ട്നീഎന്നെപ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഞാൻപോയിക്കഴിഞ്ഞാൽഅന്ത്യനാൾവരെതിരിച്ചുവരില്ല.’ ടൈംമാനേജ്‌മെന്റിൽപ്രസ്‌ക്തമാകുന്നമനോഹരമായഉദ്ധരണമാണ്ഹസൻബസ്വരി(റ)യുടേത്. പെട്ടെന്ന്മാഞ്ഞുപോകുന്നതിനാലുംതിരിച്ചുകിട്ടാനോപകരംലഭിക്കാനോസാധ്യമല്ലാത്തതിനാലുംമനുഷ്യൻഉടമപ്പെടുത്തുന്നതിൽവെച്ച്ഏറ്റവുംഅമൂല്യമാണ്സമയം. ഹസൻബസ്വരി(റ)ന്റെമറ്റൊരുപരാമർശംഇങ്ങനെ: ‘അല്ലയോമനുഷ്യാ, നീദിവസങ്ങളുടെകൂട്ടമാണ്.…

ഗ്രിഗേറിയന് കലണ്ടറിന്റെ പരിമിതികള്

നഷ്ടപ്പെട്ടപതിനൊന്നുദിവസംഞങ്ങൾക്കുതിരികെനൽകുകഎന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1752 സപ്തംബർ 14-ന്ബ്രിട്ടനിലെജനംതെരുവിലിറങ്ങി. ഗവൺമെന്റിന്റെഅവിവേകത്തിനെതിരെഅവർഘോരമായിമുദ്രാവാക്യങ്ങൾമുഴക്കുകയുണ്ടായി. സപ്തംബർ 2-ന്രാത്രികിടന്നവർപിറ്റേന്നാൾഉണർന്നപ്പോൾഭരണകൂടത്തിന്റെപരിഷ്‌കരിച്ചകാലഗണനപ്രകാരംസപ്തംബർ 14 ആയിപ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്നാട്ടുകാരെപ്രക്ഷുബ്ധരാക്കിയത്. ഗ്രിഗേറിയൻകലണ്ടറിന്ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണാധികാരികൾനൽകിയഅംഗീകാരത്തിനെതിരായിരുന്നുപ്രസ്തുതലഹള. യൂറോപ്പിലെകത്തോലിക്കൻക്രൈസ്തവരുടെആധിപത്യമാണ്ഗ്രിഗേറിയൻകലണ്ടറിന്റെവ്യാപനത്തിന്മുഖ്യഹേതുകം. മറ്റുരാജ്യങ്ങൾക്കുമേലുള്ളഅവരുടെഅധിനിവേശംഈകലണ്ടറിന്റെപ്രചാരണത്തിനുംസ്വീകാര്യതക്കുംആക്കംകൂട്ടുകയുംചെയ്തു.…

മുഹര്റം പ്രബോധകരോട് പറയുന്നത്

കാലത്തിന്റെമഹാവൃക്ഷത്തിൽനിന്നുംഒരിലകൂടിപൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിരവധിചരിത്രസംഭവങ്ങൾഅയവിറക്കിക്കൊണ്ട്വീണ്ടുമൊരുമുഹർറംഉദിക്കുകയാണ്. മുഹർറംചരിത്രങ്ങളുടെചെപ്പ്തുറക്കുമ്പോൾഓർക്കാനുംഉൾക്കൊള്ളാനുംഒട്ടേറെസംഭവബഹുലമായഅനുഭവപാഠങ്ങൾനമുക്ക്മുമ്പിലുണ്ട്. വിശ്വാസികളുടെവർഷാരംഭത്തിലെപ്രഥമമാസമാണ്മുഹർറം. അതായത്ഹിജ്‌റവർഷാരംഭം. ഹിജ്‌റകുടിയേറിപ്പാർപ്പായിരുന്നില്ല. പശിയടക്കാൻഅന്നംതേടിയുള്ളപ്രവാഹവുമായിരുന്നില്ല. പാരതന്ത്രത്തിന്റെഇരുണ്ടഅഴികൾഎണ്ണിത്തീർക്കാൻവിധിക്കപ്പെട്ടഅനേകംപേരെസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെപറുദീസയിലേക്ക്നയിക്കുകയായിരുന്നുമദീനപലായനത്തിലൂടെപ്രവാചകർ(സ്വ). സത്യമതത്തിന്റെധ്വജവാഹകർനടത്തിയതീർത്ഥയാത്രയായിരുന്നുനബിയുടെയുംശിഷ്യരുടെയുംഹിജ്‌റ. ഇരുട്ടിന്റെശക്തിയോട്രാജിയാകാതെ, ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെആദ്യപാഠംഅനുയായികളെപഠിപ്പിച്ചുഅവിടുന്ന്. സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെസംസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടികിരാതമർദനങ്ങളത്രയുംപൂമാലപോലെവരവേറ്റവരാണ്ആദ്യകാലവിശ്വാസികൾ.…

മുഹറമിലെ മഴ വിശേഷങ്ങള്

മഴഅല്ലാഹുവിന്റെവലിയഅനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. പ്രകൃതിയിലെകോടാനുകോടിസൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെസന്തുലിതമായനിലനിൽപ്പിനുംസൈ്വര്യജീവിതത്തിനുംമഴഅനിവാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെഈകാരുണ്യംലോകത്ത്ആദ്യമായിവർഷിച്ചത്പവിത്രമായമുഹർറംമാസത്തിലാണ്. ആദ്യമായിമഴഭൂമിയിൽപതിച്ചത്മുഹർറംപത്തിനായിരുന്നുവെന്ന്രേഖകളിൽകാണാം (ഇആനതുത്ത്വാലിബീൻ 2/267). ജീവന്റെനിലനിൽപ്പിന്അത്യന്താപേക്ഷിതമായപദാർത്ഥമാണ്വെള്ളം. മണ്ണ്, വായു, സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പറവകൾ,…

മുഹറം ഓര്‍മ്മകള്‍ കാലഹരണപ്പെടരുത്

ഒരുപുതുവർഷപ്പുലരിയിലാണ്ലോകമുസ്‌ലിംകൾ. പ്രപഞ്ചസാകല്യത്തിലെനിരന്തരമായപരിവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാംപരിധിനിർണയിക്കുന്നതിൽകാലത്തിന്റെപങ്ക്നിർണായകമാണ്. കാലത്തിന്റെവൃത്തത്തിൽനിന്ന്പുറത്ത്കടക്കാനാവുന്ന­­ഒരുസൃഷ്ടിയുമില്ല. കാലത്തെഅളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്താൻഅടയാളങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽകാലംനമുക്ക്അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. രാവുംപകലുമുണ്ടാകുന്നതിനാൽദിവസത്തെനമുക്ക്കൃത്യമായിവേർതിരിച്ച്മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു. ദിവസത്തിന്റെഎണ്ണങ്ങളുംഗുണിതങ്ങളുംകാലഗണനക്കായിനാമുപയോഗിക്കുന്നു. കാലംഒരനുഗ്രഹമാണ്. അത്ഭുതപ്രതിഭാസമാണ്. കാലംനിശ്ശബ്ദവുംവിനീതവുമാണ്. ആരെയുംസ്വീകരിക്കും, എന്തിനെയുംഉൾക്കൊള്ളും. സഹനത്തിന്റെപര്യായവുമാണത്.…