ഈദുൽ ഫിത്വർ; പൊലിമയും മഹിമയും

റമളാൻ മാസം അവസാനിക്കുന്നത് ശവ്വാൽ പിറവിയോടു കൂടിയാണ.് ശവ്വാൽ പിറവി വിശ്വാസികളെ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ പൂമുഖത്തേക്കാണ്…

● മുശ് താഖ് അഹ് മദ്

സകാത്തനുഷ്ഠാനം: വകമാറി പാഴാവരുത്

ഇസ്‌ലാമിലെ സകാത്ത് സംവിധാനം കേവലമായ ഒരു ദാന പ്രക്രിയ മാത്രമല്ല. വിവിധോദ്ദേശ്യ കർമമായി നമുക്കതിനെ കാണാനാവും.…

● അലവിക്കുട്ടി ഫൈസി എടക്കര